Pedagogische doelstellingen

Gastouderbureau Toppie werkt met vier essentiële pedagogische basisdoelen. Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders van Gastouderbureau Toppie aan deze doelen aandacht besteden tijdens de opvang.

Women Emotionele veiligheid

Check Waarden en normen overdragen

Man Sociale competenties ontwikkelen

  BulbPersoonlijke competenties ontwikkelen

In ons pedagogisch beleidsplan gaan we dieper in op bovenstaande doelen. De meest recente versie van ons pedagogisch beleidsplan vindt u hier.

 

Kwaliteitseisen gastouders

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, stellen we de volgende eisen aan onze gastouders:

  • De gastouder is minimaal 18 jaar oud.
  • De gastouder spreekt tijdens de opvang Nederlands of een erkende Nederlandse streektaal.
  • De gastouder is in het bezit van minimaal een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of één van de andere voorgeschreven diploma's.
  • De gastouder is in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, afgegeven door een wettelijk erkende organisatie. Klik hier voor collectiviteitskorting op een EHBO-cursus van Savitae.
  • De gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • De gastouder is bereid deel te nemen aan de verdieping m.b.t. de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
  • De gastouder werkt volgens het Pedagogisch Beleidsplan van Gastouderbureau Toppie.
  • De gastouder staat open voor het verbreden van haar (pedagogische) kennis en het behalen van certificaten.

Kwaliteit bewaken

Naast de eisen die worden gesteld bij het selecteren van onze gastouder, waarborgen wij kwaliteit door gastouders en de opvanglocatie regelmatig te bezoeken, minimaal twee keer per jaar. Dit gebeurt zowel aangekondigd als spontaan. Tijdens deze huisbezoeken wordt gekeken of de gastouder en de opvanglocatie nog aan de gestelde eisen voldoen. Ook is er tijdens het huisbezoek voldoende ruimte om wensen en vragen van de gastouder te bespreken, in de vorm van een evaluatie. Tevens wordt jaarlijks een evaluatie afgenomen bij de ouders. Hierin wordt de opvang besproken, het functioneren van de gastouder en de samenwerking met het gastouderbureau.

GGD-controles

Regelmatig bezoekt de GGD gastouders en gastouderbureaus, om te controleren of alle regels en wetten die gelden in de kinderopvang nageleefd worden. Naar aanleiding van een inspectie ontvangen de gastouder en het gastouderbureau een inspectierapport. Het meest recente inspectierapport van Gastouderbureau Toppie lees je hier. Oudere rapporten van Gastouderbureau Toppie en de rapporten van de gastouders die bij Gastouderbureau Toppie aangesloten zijn, kun je vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Gastouderbureau Toppie werkt met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Hiermee is een eenduidige aanpak vastgelegd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld in onder andere de kinderopvangsector. Alle gastouders bij Gastouderbureau Toppie worden voor aanvang van de opvangwerkzaamheden op de hoogte gebracht van de inhoud van deze meldcode.

Opvang app logo small

Jouw administratie veilig en transparant

Voor het registeren, factureren en overige administratieve handelingen maakt Gastouderbureau Toppie gebruik van diensten van De Gastoudercentrale en het zeer gebruiksvriendelijke en complete administratiesysteem Opvangapp.


Opmerkingen of vragen? Wij nemen jouw klacht altijd serieus!

Gastouders en ouders kunnen bij Gastouderbureau Toppie altijd terecht met
hun klacht. Gastouderbureau Toppie werkt hierbij aan een
voor alle partijen bevredigende oplossing.

Lees meer over onze klachtenregeling.

Gastouderbureau Toppie
nl en pl