Procedura reklamacyjna

Gastouderbureau Toppie opracowało wewnętrzną procedurę składania skarg w kontekście ustawy o opiece nad dziećmi.

Złóż reklamację na piśmie

Jeśli masz skargę, zalecamy, aby najpierw powiadomić o tym osobę (osoby), której dotyczy skarga. Jeśli nie doprowadzi to do satysfakcjonującego rozwiązania, można złożyć formalną skargę. Możesz zgłosić swoją skargę na piśmie do wewnętrznej komisji ds. skarg. Reklamacja zawiera co najmniej:

  • imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego
  • Data złożenia
  • opis reklamacji
  • podstawy reklamacji

Reklamację możesz skierować na adres:

Gastouderbureau Toppie
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 505
5460 AM Veghel

Termin składania reklamacji

Termin na złożenie reklamacji wynosi dwa tygodnie. Termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym powstała reklamacja. Komisja Reklamacyjna opatruje otrzymaną reklamację datownikiem i potwierdza składającemu reklamację pisemnie w ciągu dziesięciu dni, że reklamacja wpłynęła i zostanie rozpatrzona.

Komisja Reklamacyjna przed podjęciem decyzji przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wskazuje uczestnikowi przewidywany czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji, rozpatrzenie jej treści oraz udzielenie odpowiedzi. Gastouderbureau Toppie dąży do zawarcia ugody w ciągu 20 dni roboczych. W międzyczasie wnioskodawca będzie na bieżąco informowany o postępach w miarę możliwości.

Najnowszy raport roczny dotyczący skarg sporządzony przez Gastouderbureau Toppie

Terminy rozpatrzenia reklamacji

Komisja reklamacyjna Gastouderbureau Toppie podejmuje decyzję w ciągu 20 dni roboczych od złożenia reklamacji, ale tak szybko, jak to możliwe. Komisja Reklamacyjna poinformuje zatem składającego reklamację na piśmie w ciągu 20 dni roboczych od złożenia reklamacji i przedstawi składającemu reklamację uzasadnioną decyzję, w tym szczegółowe warunki, w jakich zostaną podjęte ewentualne działania.

Jeżeli Komisja Reklamacyjna potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, poinformuje o tym składającego reklamację w ustalonym już terminie 20 dni roboczych. Komisja reklamacyjna wskaże również, kiedy zgłaszający może spodziewać się odpowiedzi.

W przypadku skarg rodzice i opiekunowie dzieci oraz komitet rodziców mogą również bezpośrednio skontaktować się z niezależną, zewnętrzną komisją ds. skarg. Od 2016 roku jesteśmy związani z Biurem Reklamacji Opieki nad Dziećmi oraz Komisją ds. Sporów Opieki nad Dziećmi i Grup Zabawowych. Poniższy diagram wyraźnie pokazuje metody pracy tych organizacji:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gastouderbureau Toppie nie otrzymało żadnych skarg do wewnętrznego rozpatrzenia, podobnie jak komisja ds. sporów dotyczących opieki nad dziećmi i grup zabaw oraz biuro ds. skarg dotyczących opieki nad dziećmi.