Klachtenregeling

In het kader van de Wet Kinderopvang heeft Gastouderbureau Toppie een interne klachtenregeling opgesteld.

Klacht schriftelijk indienen

Indien je een klacht hebt, adviseren we je bij voorkeur dit eerst kenbaar te maken bij de betrokkene(n). Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Je kunt je klacht schriftelijk kenbaar maken aan de interne klachtencommissie. De klacht omvat tenminste:

  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de klacht
  • de gronden van de klacht

Je kunt jouw klacht richten aan:

Gastouderbureau Toppie
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 505
5460 AM Veghel

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan. De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.

De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen en geeft de deelnemer een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden. Gastouderbureau Toppie streeft naar een afhandeling binnen 20 werkdagen. Tussendoor wordt de indiener zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang.

Het meest recente klachtenjaarverslag van Gastouderbureau Toppie vind je hier

Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van Gastouderbureau Toppie beslist binnen uiterlijk 20 werkdagen na indiening van de klacht, doch zo spoedig mogelijk. De klachtencommissie zal de indiener dan ook uiterlijk binnen 20 werkdagen na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak gemotiveerd aan de indiener voorleggen, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de indiener hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van 20 werkdagen. Tevens geeft de klachtencommissie aan wanneer de indiener een antwoord kan verwachten.

Voor klachten kunnen zowel individuele vraagouders en gastouders als de oudercommissie tevens direct terecht bij een onafhankelijke, externe klachtencommissie. Sinds 2016 zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zie schema voor overzichtelijke weergave van de werkwijze van deze organisaties.

Gedurende de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn er bij Gastouderbureau Toppie geen klachten binnengekomen voor interne behandeling, noch bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het Klachtenloket Kinderopvang.