Kwaliteit

Gastouderbureau Toppie werkt met vier essentiële pedagogische doelstellingen. Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders aandacht besteden aan deze doelen tijdens de opvang. Als gastouderbureau geloven wij in een goede verbinding tussen ouder, gastouder en bureau. Wij ondersteunen onze gastouders op meerdere gebieden om zo kwalitatieve opvang te kunnen blijven garanderen.

Emotionele veiligheid

Het is belangrijk dat een kind opgevangen wordt in een voor hem of haar vertrouwde en bekende omgeving. Ook de omgang met andere kinderen, ouders en de gastouder is voor het kind bekend, begrijpelijk en acceptabel.

Waarden en normen overdragen

De gastouder heeft een voorbeeldfunctie naar het kind toe. Daarom is het belangrijk dat de gastouder goed let op zijn of haar gedrag tijdens de opvang. Hierbij hoort het overdragen van de juiste waarden en normen, waardoor het kind leert wat er van hem of haar verwacht wordt.

Sociale competenties ontwikkelen

Bij de gastouder leert het kind omgaan en samenwerken met andere kinderen en volwassenen, zoals de gastouder en andere ouders. De gastouder zorgt ervoor dat dit op een goede manier gebeurt.

Persoonlijke competenties ontwikkelen

Professionele gastouderopvang biedt kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen op persoonlijk gebied. Hierbij is het van belang activiteiten en materialen te kiezen die aansluiten op de leeftijd, de ontwikkeling, de belangstelling en het karakter van het kind.

In ons pedagogisch beleidsplan gaan we dieper in op bovenstaande doelen. De meest recente versie van ons pedagogisch beleidsplan vind je hier.

Kwaliteitseisen gastouders

Kwaliteitseisen gastouders

Start je eigen locatie bij Gastouderbureau Toppie

Kwaliteit bewaken

Naast de eisen die worden gesteld bij het selecteren van onze gastouder, waarborgen wij kwaliteit door gastouders en de opvanglocatie regelmatig te bezoeken, minimaal twee keer per jaar. Tijdens deze huisbezoeken wordt gekeken of de gastouder en de opvanglocatie nog aan de gestelde eisen voldoen. Ook is er tijdens het huisbezoek voldoende ruimte om wensen en vragen van de gastouder te bespreken en wordt gekeken op welk vlak ruimte is voor ontwikkeling. Tevens wordt jaarlijks een evaluatie afgenomen bij ouders. Hierin wordt het welbevinden van het kind besproken, het verzorgen van opvang door de gastouder en de samenwerking met het gastouderbureau.

GGD-controles

Regelmatig bezoekt de GGD gastouders op de opvanglocatie en gastouderbureaus, om te controleren of alle regels en wetten die gelden in de kinderopvang nageleefd worden. Naar aanleiding van een inspectie ontvangen de gastouder en het gastouderbureau een inspectierapport. Het meest recente inspectierapport van Gastouderbureau Toppie lees je hier. Eerdere rapporten van Gastouderbureau Toppie en de rapporten van de gastouders die bij Gastouderbureau Toppie aangesloten zijn, kun je vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Gastouderbureau Toppie werkt met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Hiermee is een eenduidige aanpak vastgelegd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld in onder andere de kinderopvangsector. Alle gastouders aangesloten bij Gastouderbureau Toppie worden voor aanvang van de opvangwerkzaamheden op de hoogte gebracht van de inhoud van deze meldcode.

 

Opmerkingen of vragen? Wij nemen jouw klacht altijd serieus!

Gastouders en ouders kunnen bij Gastouderbureau Toppie altijd terecht met hun klacht. Gastouderbureau Toppie werkt hierbij aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Lees meer over onze klachtenregeling.

Voor het registreren, factureren en overige administratieve handelingen maakt Gastouderbureau Toppie gebruik van diensten van De Gastoudercentrale en het zeer gebruiksvriendelijke en complete administratiesysteem Opvangapp.